Thursday, September 12, 2013

Ab yahi...

Ab yahi tay hua ke hum tujhse qareebtar nahi,
Aaj tere takallufaat dil pe geraan guzar gaye.

Jaun Alia.